Špeciálna  základná  škola
s materskou školou

  Nevädzová 3, 821 01  Bratislava

eu_vlajka

     


KONTAKT
 

 

 

Š p e c i á l n a  z á k l a d n á  š k o la
s   m a t e r s k o u   š k o l o u,
821 01  B r a t i s l a v a

                   02 / 43293500

szsnevadzova@gmail.com

 
      Riaditeľka  školy        PaedDr. Gabriela Chudá 02/43638711
      Zástupkyňa školy        PaedDr. Lucia Bottová 02/43293500
      Výchovný poradca        Mgr. Lucia Forgácsová 02/43293500
      Koordinátor drogovej prevencie        Mgr. Ivana Fábryová 02/43293500
      Ekonóm        Mgr. Jana Steinerová 02/43293500
      Referentka        Henrieta Dědečková 02/43293500
 
 
 

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
N e v ä d z o v á  3,
821 01  B r a t i s l a v a 2

           
         0907 929 610
          

cspp.nevadzova.ba@gmail.com

 
Riaditeľka  PaedDr. Gabriela Chudá 02/43638711
Vedúci odborný zamestnanec  PhDr. Jozef Štefan, PhD.  0907 929 610
Psychológ  PhDr.Barbora Čaplová  0907 929 610
Logopéd  Mgr. Ivana Írová  0907 929 610

 

Účet  - Dary a Granty  SK02 8180 0000 0070 0060 8579
   IČO   51825775
   DIČ  2120816445

  


 


Aktualizácia:
máj 2020
 
©Wladárová