Špeciálna  základná  škola
s materskou školou

  Nevädzová 3, 821 01  Bratislava

eu_vlajka

     

 

 

ŠPECIÁLNA  MATERSKÁ  ŠKOLA

 


NAŠIM CIEĽOM SÚ EMOCIONÁLNE VYROVNANÉ A ŠŤASTNÉ DETI
                         A SAMOZREJME AJ SPOKOJNÍ RODIČIA


CHARAKTERISTIKA ŠMŠ:

Jednotriedna MŠ s poldennou starostlivosťou pre deti so zdravotným znevýhodnením od 3 do 6 (7) rokov veku pri odloženej školskej dochádzke.
Deťom v predškolskom veku poskytuje predprimárne vzdelávanie päť dní v týždni v dopoludňajšom čase od 7,00 – 12,00 hod.
ŠMŠ sa nachádza na jednom podlaží komplexu ŠZŠ s MŠ pavilónu „D“, spolu s triedami C – variantu ŠZŠ s MŠ a CentromŠPP. Priestory tvoria: vstupná hala so šatňou, trieda (herňa) a WC s umyvárňou.
Na ďalšie účely (voľné hry, oddych, otužovanie, pohybové a relaxačné cvičenia) slúži aj školský dvor, záhrada a ihrisko v areáli školy.

PONÚKAME:

1.     Špeciálno-pedagogickú diagnostiku odborníkmi CŠPP (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ)

2.     Kvalitný edukačný proces pre deti so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3 do 7 rokov, zabezpečený.
  odborným individuálnym prístupom učiteľky ku každému zverenému dieťaťu.

3.    Nekladieme nesplniteľné požiadavky na dieťa, umožňujeme deťom postupovať podľa vlastných schopností    individuálnym tempom bez toho, aby boli stresované.

4.    Pravidelnú individuálnu logopedickú intervenciu zabezpečovanú logopédom.

5.   Množstvo zaujímavých aktivít (karneval, , divadelné predstavenia, oslavy sviatkov detí, besiedky k významným dňom v roku – Mikuláš, Vianoce, Deň matiek a iné).

6.    Poloha materskej školy umožňuje realizovať s deťmi  vychádzky k jazeru ROHLÍK v každom ročnom období (možnosť rozvoja hrubej motoriky formou pohybových hier, prekonávaním terénnych prekážok).

ŠPECIFICKÉ CIELE NAŠEJ ŠMŠ:

           a)  Vytvárať a rozvíjať elementárne pracovné zručnosti.

           b)  Rozvíjať sebaobslužné činnosti vedúce k celkovej samostatnosti dieťaťa.

           c)  Skvalitňovať a zdokonaľovať komunikačné schopnosti detí ako predpoklad úspešného prechodu
          do primárneho vzdelávania.

           d)  Viesť deti k vzájomnej kooperácii, akceptácii a spolupatričnosti (využívaním nehomogénnych
          skupín – deti s mentálnym postihnutím, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a iné).

 

 

 

                             HARMONOGRAM   DENNÝCH   ČINNOSTÍ    ŠMŠ

V   ŠKOLSKOM   ROKU   2019 / 2020

 

ČAS

ČINNOSTI

7:00 - 8:00

Príchod detí do škôlky.
Ranné hry.
8:00 – 8:30


Poriadok.
Ranná rozcvička. .

Osobná hygiena.
8:30 – 9:00


Desiata.

Osobná hygiena.

9:00 – 9:20

Hry a hrové činnosti detí.
9:20 – 9:50

Edukačná aktivita .
9:50 – 10:00

Osobná hygiena
.
Príprava na pobyt vonku.
10:00 – 11:00

Pobyt vonku.
11:00 – 11:15

Príprava na obed.

Osobná hygiena.
11:15 – 11:45

Obed.
11:45 – 12:00


Osobná hygiena.

12:00 – 14:00

Odpočinok
.
14:00 – 14:15

Úprava lôžka.
Osobná hygiena.
14:15 – 14:45

Olovrant.
14:45 – 15:30

Tvorivé aktivity detí.
15:30 – 16:30

Hry detí.
Prevzatie detí zo ŠMŠ.

 

TEMATICKÝ PLÁN ČINNOSTI   ŠMŠ

Téma   Obsahový celok Téma

 

SEPTEMBER

 

Vitajte

v materskej

škôlke“

 

 

1. Moji noví kamaráti/ mená, značky,
    hračky.

2. Moja, tvoja rodina/orientácia mená  
    rodičov, profesie, stolovanie,
    sebaobslužné práce.

3. Kto sa o nás postará /mená
    zamestnancov
    MŠ, profesie.

4. Zebra na ceste, bezpečne ma
    prevedie  /poznávanie okolia MŠ,
    pravidiel cestnej premávky,  
    orientačné body v okolí.

OKTÓBER

Jeseň- pani

bohatá“

 

 

1. Prišla jeseň, už je tu!/pomenovanie
    ovocia, ovocných stromov v školskej
    záhrade.

2. Rastliny a plody jesene/poznávanie
    a pomenovanie stromov a plodov
    v okolí MŠ.

3. Život v lese / les, lesné zvieratá,
    huby, technický úžitok niektorých
    úžitkových rastlín a húb.

4. Šarkan s vetrom/ znaky počasia
     charakteristika počasia, kalendár
     počasia, prírodné javy, skupenstvá
     vody, oblečenie.

NOVEMBER

Zdravie

náš poklad“

 

 

1. Košík plný vitamínov//zdravá strava,   
    choroby, lekárska starostlivosť,
    prevencia.

2. Ja a moje telo/oboznámiť sa s
    základnými vonkajšími a vnútornými
    orgánmi.

3. Bacily – preč s nimi!/zuby, ústna
    hygiena.

4. Moje zmysly, zmyslové vnímanie,
    pomenovať zmysly.

DECEMBER

Čas

 zázrakov“

 

 

1. Príde k nám Mikuláš - tradície, zvyky.

2. Zimné športy - poznať symboly zimy,
    zimné športy, oblečenie.

3. Čarovné sviatky lásky pokoja -
    poznať symboly Vianoc, zvyky.

 

JANUÁR

Zimná biela

 rozprávka“

 

 

1. Začíname Nový rok /rozlišovať
    časové členenie kalendár, časové
    vzťahy, striedanie časových úsekov,
    dni v týždni.

2. Zimná krajina/zima- ročné obdobie,
    obliekanie, otužovanie, šport.

3. Zvieratká a vtáčiky v zime - ochrana
    a starostlivosť, potrava,
    prezimovanie.

 

FEBRUÁR

Kolotoč

 zábavy“

 

 

1. Moje ruky objavujú - tvary, materiály,
    ...ako to funguje? chápanie súvislostí
    medzi živou a neživou prírodou pri
    výrobe rôznych predmetov.

2. Vesmír očami detí /Vesmír, planéty,
    deň a noc.

3. Čím budem?  - povolania, overovanie
    vedomostí.

4. Nasadať, ideme - dopravné
    prostriedky, značky.

MAREC

Kamarátka

 rozprávka“


 

 

 

1. Z rozprávky do rozprávky- rozlíšiť
    dobro a zlo, dramatizácie rozprávok, 
    divadlo, synonymá, homonymá,
    antonymá - jarné riekanky.

2. Kniha, náš kamarát - knihy, výroba,
    manipulácia, predčitateľská
    gramotnosť, pestovať vzťah ku knihe,
    knižnica v MŠ a doma.

3. Príroda sa zobúdza - pozorovať,
    bádať a hľadať prvé zmeny v prírode     - jar, jarné kvety, sadenie, starostlivosť.

APRÍL

Jar je v plnej

kráse“

 

 

1. Tajomstvo vajíčka - zrodenie života,
    ochrana života, prírodných zdrojov.

2. Zvieratká z dvora , farma, zvieratá
    z farmy , mláďatá.

3. Veľkonočné vajíčko - poznať symboly
    Veľkej noci, tradície, zvyky.

4. Jarné zvuky prírody - rozvoj zmyslo -
    vého vnímania, tvorivé činnosti.

MÁJ

Slnko pekne

 hreje, na deti

 sa smeje“

 

 

1. Moja rodina- členovia rodiny, vzťahy.

2. Moja mama- starostlivosť o bábätko,
    domáce práce, bezpečnosť doma. 

3. Naše Slovensko- môj domov 
    spoznávať svoju vlasť, štátne
    symboly, hlavné mesto, mapa.

4. Na ľudovú nôtu/ľudové piesne, tance,
    kroje, život na dedine v minulosti
    a teraz - netradičné nástroje, folklór.

 

JÚN

Šťastné deti,

 šťastná zem“

 

 

1. MDD- týždeň plný zábavy  /detské
    hry, multikultúra, život detí v rôznych
    krajinách, pozitívne vzťahy medzi deťmi,
    empatia, Identita dieťaťa, práva,
    tolerancia, medziľudské vzťahy.

2. Zvieratká v ZOO  /exotické zvieratá, život,
    starostlivosť.

3. Čo sa skrýva v tráve  /hmyz, lúčne kvety,
    včely, motýle.

4. Voda a všetko okolo nej  /význam vody,
    kolobeh vody, vodné zdroje, šetrenie,
    vodné živočíchy, rieky, potoky, moria.

5. Je tu leto  /leto- ročné obdobie,
    charakteristika, strávenie prázdnin-
    dovolenky, výlety, rozlúčka.

 


Aktualizácia:
október 2019
 
©Wladárová