Špeciálna  základná  škola
s materskou školou

  Nevädzová 3, 821 01  Bratislava

eu_vlajka

     

 

 

 

O ŠKOLE

             
 

 
Vznik: 
1.9.1978 rozhodnutím Rady ObNV a odboru školstva Bratislava II bola zriadená plno organizovaná osobitná škola  na Nevädzovej ul.č.3 c Bratislave.

Lokalita: Bratislava - Ružinov, Nevädzová 3

Zameranie školy: - vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím  podľa variantu A, B, C - vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím.

 Podľa Vyhlášky č.322/2008  MŠ SR a podľa § 102 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v špeciálnej základnej škole, ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym  postihnutím v kombinácii s iným postihnutím vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na:

·    variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,

·    variant B pre žiakovi so stredným stupňom mentálneho postihnutia

·   variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

Škola poskytuje vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím a žiakom s viacnásobným postihnutím, kde  dominantné postihnutie je mentálna retardácia.

Hlavným cieľom školy redukovať a kompenzovať nedostatky u žiakov tak, aby boli schopní zaradiť sa  bežnej populácie.

Škola zaškoľuje žiakov i s viacnásobným postihnutím, pri ktorom k mentálnej retardácii je pridružené i telesné postihnutie, poruchy sluchu, reči i zraku.
 

 

 


Aktualizácia:
október 2019
 
©Wladárová