Špeciálna  základná  škola
s materskou školou

  Nevädzová 3, 821 01  Bratislava

eu_vlajka

 
 
 

 

 

                   

                                                 POKYN

 k spusteniu opätovného prevádzkovania prenájmu telocvične

                                                                 Z rozhodnutia konzília odborníkov sa

                                       od 03.06.2020 otvárajú všetky vnútorné a vonkajšie športoviská


                                                          za určitých hygienických podmienok:

 

1.  Cvičitelia sú povinní zabezpečiť  dvojmetrové rozostupy alebo 15 štvorcových metrov na jedného účastníka  ( max. 29 osôb na našu telocvičňu).

2.  Cvičiť sa môže bez rúšok.

3.  Využívať sa môžu aj šatne či sprchy.

4.  Povinná je dezinfekcia, ktorú si zabezpečí každý nájomca vo svojej réžii.

5.  Každý nájomca je povinný  viesť evidenciu cvičiteľov a sprístupniť ju regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby vedeli v prípade nákazy kontaktovať všetkých, ktorí sa mohli infikovať.

6.  Potrebné  je  vedenie presnej evidencie cvičiteľov, aby sa dalo v prípade pozitívneho testu u niekoho, kto chodí  na cvičenie, rýchlo zistiť, s kým sa tento človek mohol stretnúť v čase, keď už bol infekčný.

7.  Z dôvodu dodržania hygienických predpisov bude denne v telocvični len jeden nájomca.

8.  Priestor telocvične sa bude upratovať raz denne, s osobitným zreteľom na  dezinfikovanie dotykových  plôch (kľučky, vypínače , batérie...)  a priestorov  spŕch a toaliet.

 

                      V Bratislave, 01.06.2020                                                      PaedDr. Gabriela Chudá                    
                                                                                                           riaditeľka školy -prenajímateľ
 

 

 

 POKYN

riaditeľky školy k otvoreniu CŠPP Nevädzová 3 v Bratislave

od 15.05.2020 do konca školského roku 2019/2020


 vrátane prázdnin

       
 
 

 

 

Milí rodičia,

      na základe rozhodnutia hlavného hygienika 
a rozhodnutia ministra školstva o obnovení školského vyučovania

 dňa 1.júna 2020
opätovne otvárame brány našej špeciálnej materskej a základnej školy.

      Rodičia, ktorí prejavia záujem, aby ich dieťa navštevovalo v tomto období školu, 
                  vyplnia údaje vo vyhlásení
o zdravotnom stave.

    
Vyhlásenie je k dispozícii na stiahnutie alebo ho vyplníte osobne po príchode do školy.

Žiakovi bude umožnený vstup do školy
len na základe vyplneného vyhlásenia a po vykonaní ranného filtra!

                                                      Prevádzka ŠMŠ:    6,30 –  15,30

                                                      Prevádzka ŠZŠ:      7,45 –  11,40 - /4 vyučovacie hodiny/

                                                      Prevádzka ŠKD:     11,40 – 15,30

                                                                        Žiadame rodičov,
                       aby dodržiavali bezpečnostné opatrenia a organizačné pokyny uvedené nižšie.

 

 Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

Vedenie školy

 

POKYN ŠZŠ        POKYN ŠMŠ          VYHLÁSENIE          

 

 

                   

 

        Milí rodičia,

                  
chceli by sme Vás poprosiť o spoluprácu a podporu pri vzdelávaní našich detí v domácom prostredí.
               Všetci sa snažíme čo najlepšie prispôsobiť novovzniknutým podmienkam tohto typu vyučovania.
               Preto Vás prosíme, dohliadajte na pravidelný režim dňa, plnenie školských povinností a zasielanie
               vypracovaných úloh podľa dohody s triednym učiteľom. V každom prípade sa pokúsime nájsť spôsob
               vhodnej komunikácie a vzájomnej spätnej väzby. Môžete sa s nami spojiť prostredníctvom    
               týchto  kontaktov: 
 

 

                Hodnotenie žiakov

  Z usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

                                   spôsobenej prerušením vyučovania

                                           v školskom roku 2019/2020 Vám oznamujeme:

        1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava  triedny učiteľ v čase   
            prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi,
            príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné
            praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy.

        2. Pred postupom do vyššieho ročníka je možné určiť preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych
            príčin
 neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred
            prerušením vyučovania
.
            Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.
            O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

   
        Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli   
            neklasifikovaní, môžu absolvovať
komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

       3.  Záverečné hodnotenie v čase mimoriadnej situácie bude realizované formou slovného hodnotenia
            žiakov prípravného a 1. ročníka.
V ďalších ročníkoch niektoré predmety nebudú klasifikované
            známkou
ale hodnotené slovami
absolvoval/neabsolvoval.
           
            Týka sa to týchto predmetov:

            A variant  

                     1. stupeň: rozvíjanie komunikačnej schopnosti, telesná a športová výchova, výtvarná výchova,
                                        hudobná výchova.

                     2.stupeň: telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, kreatívny svet  
                                     etická/náboženská výchova, informatika, občianska náuka.

 

            B a C variant - zdravotná/telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova,
                                    
informatika, etická/náboženská výchova.                           
                           
 
    
 
 
          
                
                  Informácie pre záujemcov
 
                                 o prijatie do ŠZŠ a MŠ
                   

                                Vážení rodičia,

                                          v prípade, že máte záujem o prijatie dieťaťa do našej

                                           špeciálnej materskej školy alebo špeciálnej základnej školy

                       zavolajte prosím na telefónne číslo 0907 929 610 v pracovnom čase od 8,00 do 12,00 hod.
                       alebo nás
kontaktujte mailom cspp.nevadzova.ba@gmail.com.

                                                                                              Ďakujeme.

                       V Bratislave dňa 26.3.2020                                                                       vedenie školy

 

 


                
              Dôležité upozornenie!
!!

     Vážení rodičia,

                                      školy a školské zariadenia ostávajú naďalej  zatvorené

                                                 od pondelka 30.marca 2020 do odvolania.

     Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR a Ústredný krízový štáb reagujúc na opatrenia týkajúce sa   
    zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

     https://www.minedu.sk/vyucovanie-na-skolach-je-prerusene-do-odvolania-pisomne-maturity-su-zrusene/

    Prosíme Vás, aby ste boli naďalej trpezliví a viedli svoje deti k pravidelnému dennému režimu, pokračovali 
    vo výchove a vzdelávaní aj v domácom prostredí a dodržiavali preventívne opatrenia.

 Pani triedne učiteľky budú naďalej s Vami v kontakte a pomáhať Vám i žiakom s plnením školských
   povinností.

    Spoločnými silami túto situáciu zvládneme.
 

     V Bratislave dňa 26.3.2020                                                                          vedenie školy

 

 
          
 
      
        Dôležité upozornenie!!!
                   

  Vážení rodičia,


                                vzhľadom na epidemiologickú situáciu v Bratislavskom kraji Vám oznamujeme,                                            že na našej škole   prerušenie vyučovania pokračuje predbežne  

                                                  od pondelka 16.3.2020 do piatka 27.3.2020.

                             S aktuálnymi informáciami a ďalšími opatreniami Vás budeme  priebežne informovať.              

                       V Bratislave dňa 13.3.2020                                                                       vedenie školy

 

 
          
                
                 
Dôležité upozornenie!!!
 
     
 
  Vážení rodičia,

                               Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v Bratislavskom kraji Vám oznamujeme,

  že na našej škole  preventívne prerušujeme vyučovanie predbežne

od utorka 10.3.2020 do piatka 13.3.2020.

 S aktuálnymi informáciami a ďalšími opatreniami Vás budeme  priebežne informovať.

 

                       V Bratislave dňa 9.3.2020                                                                       vedenie školy

 

 
          
                
 
                       ORGANIZÁCIA  VYUČOVANIA

                   na školský týždeň od 2.9.2019 - 6.9.2019
______________
________________________________________________________

                                        SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020
 

                                             1. NÁSTUP DO ŠKOLY - v pondelok  2.9.2019 o 8,00 hod.

                                                 8,00 - 8,30 - zraz žiakov pred školou


              

                                        8,15 - 8,45  - príhovor ZRŠ
                                                          -  základné úvodné informácie
                                                          -  rozdelenie žiakov do tried

                                       8,45 - 10,00 - informácie triednych učiteľov žiakom v triedach
                                                          -  prípadne rodičom,
                                                          - organizačné pokyny na nasledujúci deň

                                  ŠKD v tento deň nie je!!! 
 
                                                     
 
POTREBNÉ VYBAVIŤ A VYPLATIŤ OBEDY!!!    

 

                                             2. VYUČOVANIE -  3.9 . - 6.9.2019 - 8,00 - 11,40 - 4 vyučovacie hodiny

 

                                             3. ŠKD -  je v prevádzke od 3.9 . 2019

                                                              -  ranná ŠKD - od 6,30              
                                                               - popoludní  -  do 16,30

 

                                             4. ŠMŠ -  je v prevádzke od    3.9 . 2019    od 6,30 - 16,30

 

                                                                                             vedenie školy

 

 


Aktualizácia: jún 2020
 
©Wladárová